Spracovanie osobných údajov

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa a osoby, ktorých osobné údaje spracúvajú zmluvní partneri prevádzkovateľa 1

Prevádzkovateľ Garwan k.s. so sídlom na Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 006 101 vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Evidencia zmluvných partnerov,
 • Informačné systémy zákazníkov (ako sprostredkovateľ v mene zákazníkov),
 • Žiadosti dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

Otázky, podnety a kroky súvisiace s uplatňovaním práv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailu na adresu: info@garwan.sk.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).
Okruh dotknutých osôbZmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctvazmluvný dodávateľ služieb
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Právne službyadvokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: osoby, ktorých osobné údaje spracúvajú zmluvní partneri prevádzkovateľa

Informačné systémy zákazníkov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaSpráva aplikácie u zákazníkov – prevádzkovateľov IS, upgrade a update aplikácií, výnimočne logický prístup k spracúvaným osobným údajom.
Okruh dotknutých osôbFyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom spravovaných aplikácií.
Zoznam osobných údajovRozsah spracúvaných osobných údajov je určený prevádzkovateľmi.
Spracúvanie subdodávateľom
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
prístup k spracúvaným údajom oprava údajov na požiadaniezmluvní subdodávatelia
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
žiadne
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
všetky spracúvané údajelehotu určuje prevádzkovateľ (zákazník Garwan k.s.)

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa a osoby, ktorých osobné údaje spracúvajú zmluvní partneri prevádzkovateľa

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Okruh dotknutých osôbOsoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Právne službyadvokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HWzmluvný dodávateľ služieb
Sprava registratúryzmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajovzmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
1 táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR
 • Garwan k.s.
 • Palackého 4
 • 811 02 Bratislava
 • Slovensko
 • IČ-DPH: SK2022574059
 • IČO: 44 006 101
 • Domov
 • Služby
 • Referencie
 • Náš tím
 • Kariéra
 • Kontakt
 • Spracovanie osobných údajov
Copyrights © 2024 Všetky práva vyhradené Garwan k.s.
info@garwan.sk · +421 2 2072 7051